لطفا فرم زیر را با اطلاعات دقیق پر نمایید

استخدام

  • مشخصات فردی

  • تحصیلات

  • سوابق کاری(حداقل 4 مورد از محل های کاری)

  • دوره های آموزشی

  • مهارت های عمومی

  • شرایط همکاری