همکاری با انجمن یوزپلنگ ایرانی در راستای حمایت از یوز ایرانی آغاز گردید.
امید است گام های مثبتی در این راستا برداشته شود.
سینولکس حامی یوز ایرانی