یکی از خدمات ارزنده و متمایز شرکت پترو کیمیا سپاهان پایش و مراقبت روغن های مصرفی مشتریان ارجمند می باشد. در این راستا، مصرف کننده پس از خرید و استفاده روغن، ضمن هماهنگی با واحد مهندسی فروش شرکت جهت آشنایی با روش های صحیح نمونه گیری، اقدام به ارسال نمونه به شرکت می نماید. سپس، آزمایشگاه سینولکس نمونه های دریافتی را آنالیز نموده و توصیه های فنی خود را در خصوص آن ارائه می دهد. بر اساس این خدمت که به صورت رایگان برای کلیه مشتریان انجام می پذیرد، مصرف کننده می تواند از عمر مفید روغن به طور کامل بهره برده و از بروز خسارات ناشی از تعویض دیرهنگام روغن جلوگیری نماید.