روغن موتور دیاکو؛


انتخاب حرفه ای ها

روغن موتور تمام سنتتیک سینولکس دیاکو، براى استفاده در موتورهاى با دور بسیار بالا تحت کارکرد در شرایط بسیار سخت فرموله شده است.
روغن موتور سینولکس

روغن موتور DIACO 5W-30 SN تمام سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور DIACO 5W-40 SN تمام سنتتیک

روغن موتور راش؛


انتخاب هوشمندانه

روغن موتور بنزینی تمام سنتتیک سینولکس راش برای تحمل قدرت بالای موتورهای با دور بالای مدرن طراحی شده است.
روغن موتور سینولکس

روغن موتور RUSH 5W-30 SN تمام سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور RUSH 5W-40 SN تمام سنتتیک

روغن موتور آریاس؛


فرمولاسیون سینتتیک

روغن موتور نیمه سنتتیک آریاس، تهیه شده از روغن پایه درجه 1 پالایشگاهی، با کیفیت متمایز می باشد که جهت اطمینان از روانکارى کامل و صحیح موتور تحت شرایط سخت کارکرد طراحى شده است.
روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 10W-40 SM نیمه سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 20W-50 SM نیمه سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 10W-40 SL نیمه سنتتیک

4 و 3.5 و 1 لیتر

روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 20W-50 SL نیمه سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 20W-50 SG نیمه سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 15W-40 CNG نیمه سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور Taxi 25W-50 SJ نیمه سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور Taxi 20W-50 SG نیمه سنتتیک

روغن موتور سینولکس

روغن موتور SAE 20W-40 CNG نیمه سنتتیک

روغن موتور آریاس؛


فرمولاسیون معدنی

روغن موتور سینولکس روناک، براى کار درموتورهاى بنزینى و خودروهای با تکنولوژی قدیم فرموله شده و باید تحت شرایط کارکرد عادى استفاده شود.
روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 25W-50 SJ معدنی

روغن موتور سینولکس

روغن موتور ARIAS 20W-50 SG معدنی