روغن های موتور دیزلی


با سینولکس آریسو، قلب اسبتان مطمئن می تپد.
روغن موتور سینولکس

ARISO 15W-40 CI-4

روغن موتور سینولکس

ARISO 20W-50 CH-4

روغن موتور سینولکس

ARISO 15W-40 CH-4

روغن موتور سینولکس

ARISO SAE 50 CD

روغن موتور سوپر توربو

روغن موتور تک درجه ای