سینولکس فلویدماتیک


روغن دنده سینولکس فلویدماتیک نهایت اطمینان در بالاترین سطح حساسیت.
روغن موتور سینولکس

روغن دنده اتوماتیک FLUIDMATIC SP-IV

روغن موتور سینولکس

روغن دنده اتوماتیک FLUIDMATIC SP-III

روغن موتور سینولکس

روغن دنده اتوماتیک FLUIDMATIC CVT

روغن موتور سینولکس

روغن دنده اتوماتیک FLUIDMATIC DCT/DSG

روغن موتور سینولکس

روغن دنده اتوماتیک FLUIDMATIC D-III

روغن موتور سینولکس

روغن دنده اتوماتیک FLUIDMATIC SUPER CVT

سینولکس سینکرو


روغن دنده سینولکس سینکرو، قدرت را آسوده منتقل کنید.
روغن موتور سینولکس

روغن دنده SYNCHRO 85W-90 GL-5

روغن موتور سینولکس

روغن دنده SYNCHRO 75W-80 GL-4

روغن موتور سینولکس

روغن دنده SYNCHRO 75W-90 GL-5/GL-4