روغن های هیدرولیک

روغن هیدرولیک سینولکس Venus، مایعات هیدرولیک با کیفیتی هستند که جهت پوشش دامنه وسیعی از عملیات هیدرولیکی در صنایع مختلف طراحی شده اند. بسته به شرایط محیطی و کاری، ما سطوح متفاوتی از روغن های ونوس را که دامنه آنها از ضد یخ تا ضد آتش گسترده است را به شما پیشنهاد خواهیم کرد.
روغن هیدرولیک سینولکس Venus، در برابر زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود.

قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.

انواع روغن های سینولکس ونوس نام روغن
روغن هیدرولیک معدنی
جهت استفاده در دامنه دمایی معمول در کاربردهای با فشار متعادل
Synolex Venus H
ISO Grades:
22,32,46,68,100,150
روغن هیدرولیک بدون روی
جهت ماشین آلاتی که سازنده آنها روغن های بدون روی را توصیه کرده است.
Synolex Venus ZF
ISO Grades:
22,32,46,68,100,150
روغن هیدرولیک تمام سینتتیک
جهت تحمل دامنه دمایی وسیع تحت فشار و استرس بسیار زیاد شرایط کاری سخت
Synolex Venus T
ISO Grades:
15,22,32,46,68
روغن هیدرولیک ضد آتش
دستگاه های هیدرولیکی که در مجاورت کوره ها و دماهای بسیار بالا کار می کنند و احتمال نشت روغن و آتش سوزی می باشد.
Synolex Iron DU
ISO Grades:
46,68