روغن های زنجیر

روانکاری قطعات مثل یاتاقان ها ی متحرک ویا زنجیرهای متحرک که در دماهای بسیار بالا کار می کنند
قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.