روغن های گردشی

با استفاده از روغن های پایه معدنی جهت استفاده از سیستم هایی که از روغن به عنوان مایع گردشی استفاده می نمایند. این روغن با قالب واشرهای معمول روغن همخوانی دارد.
قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.