روغن های کمپرسور

روغن های سینولکس کمپو به صورت خاص با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مواد افزودنی و روغن های پایه جهت انطباق با بالاترین سطوح استاندارد کارکرد کمپرسور طراحی شده اند.
سینولکس کمپوها کارکرد بسیار تمیزی داشته و در برابر زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم بوده و کارکرد آنها تضمین می شود.
قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.

انواع روغن های سینولکس کمپو نام روغن
روغن های کمپرسور معدنی
جهت استفاده در دما و شرایط معمول در غالب کمپرسورهای هوا
Synolex Compo Corona
ISO Grades:
32,46,68,100,150
روغن های سنتتیک استری
برای استفاده در شرایط سخت در کمپرسورهای هوای خاص یا زمانی که یکی از روغن های روبرو توصیه شده است
Synolex Compo HD
Equivalent to:
Techtrol Gold, Ultra Coolant, Sullair Sullube, Air Pack, HD Rotto Fluid, Kaiser Sigma
روغن های تمام سنتتیک کمپرسور
برای استفاده در کمپرسورهای هوای پیشرفته و یا کمپرسور گازهای واکنش دهنده
Synolex Compo Sigma
ISO Grades:
32,46,68,100
روغن های کمپرسور خنک کننده
بسته به خننک کننده مورد استفاده در کمپرسور، روغن مناسب را به شما پیشنهاد می کنیم.
Synolex Alaska, Sibera & Glacier
ISO Grades:
46,68