روغن های انتقال حرارت

روغن انتقال حرارت سینولکس ترمه در سه سطح کیفیت بر اساس شرایط کارکرد طراحی شده اند و از مزایای آنها تحمل دامنه دمایی وسیعی است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نداده و تحت حرارت بالا ایجاد مانده های کربنی نمی کند.
روغن انتقال حرارت سینولکس ترمه در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود.
قبل از ریختن روغن انتقال حرارت حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند. این محصول مطابق با استانداردهای جهانی روبرو تولید شده است:

انواع روغن های سینولکس ترمه: نام روغن
روغن های انتقال حرارت معدنی
جهت استفاده در اکثر سیستم های انتقال حرارت و بویلر که سازنده روغن معدنی را در آنها توصیه کرده است.
Synolex Thermeh
ISO Grades:
22,32
روغن انتقال حرارت سنتتیک
جهت استفاده در دستگاه های انتقال حرارت که با دمای بسیار بالا کار می کنند و در برابر تشکیل کک حساس هستند.
Synolex Thermeh D4
ISO Grades:
22, 32
روغن انتقال حرارت نیمه سنتتیک
جهت استفاده در دستگاه های انتقال حرارت که در برابر تشکیل کک حساس هستند.
Synolex Thermeh RL
ISO Grades:
22, 32