روغن های توربین

روغن توربین سینولکس Turbo، از روغن های پایه بسیار با کیفیت تهیه شده که مانده های کربنی بسیار کمی در اثر کارکرد بر جا می گذارند. میزان گوگرد موجود در روغن توربین سینولکس توربو به دقت کنترل شده تا حداکثر حفاظت از قطعات بسیار حساس توربین به عمل آید.
روغن توربین سینولکس Turbo در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود.
قبل از ریختن روغن توربین سینولکس Turbo حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.
این محصول مطابق با استانداردهای جهانی روبرو تولید شده است:

انواع روغن های سینولکس توربو نام روغن      
Synolex Turbo T
ISO Grades:
32,46,68,100
روغن توربین معدنی
جهت استفاده در انواع توربین بخار و توربین گازی
Synolex Turbo RL
ISO Grades:
32,46,68,100
روغن توربین سینتتیک
جهت استفاده در توربین های گازی حساس و جلوگیری از ایجاد مانده های کربنی بر اساس درصد گوگرد بسیار پایین
Synolex Avatar 5
MIL-PRF-23699-F
DEF-STAN 91-101
روغن توربین تمام سینتتیک توربوجت
جهت استفاده در توربو جهت های گازی برابر استانداردهای مقابل