نوشته های روی روغن

شرح موارد ذکر شده بر روی قوطی های روغن موتور