روغن موتور سینولکس Blog

0

هوای پاک

#پیام‌سینولکس بیایید در داشتن هوای پاک نقشی داشته باشیم. انتخاب روغن موتور مناسب به کاهش اصطکاک، کاهش مصرف سوخت و نهایتا کاهش آلاینده های خروجی اگزوز می انجامد. 29 دی، روز هوای پاک