Ariso SAE 10W-30 API CK-4
روغن موتور دیزلی سخت کار تمام سینتتیک

این روغن دیزلی پیشرفته با استفاده از روغن های پایه سینتتیک و افزودنی های مدرن جهت جلوگیری از سایش، مانده های کربنی و شکست مولکولی طراحی شده است. این روغن باتوجه به فرمولاسیون منحصر بفرد آن برای انواع کاربردهای جاده ای، موتورهای دیزلی پرقدرت که در آنها فشار و دمای کارکارد فوق العاده زیاد است و همچنین ماشین آلات راهسازی و کشاورزی توصیه می شود.

Ariso SAE 10W-40 API CK-4
روغن موتور دیزلی سخت کار تمام سینتتیک

این روغن دیزلی پیشرفته با استفاده از روغن های پایه سینتتیک و افزودنی های مدرن جهت جلوگیری از سایش، مانده های کربنی و شکست مولکولی طراحی شده است. این روغن باتوجه به فرمولاسیون منحصر بفرد آن برای انواع کاربردهای جاده ای، موتورهای دیزلی پرقدرت که در آنها فشار و دمای کارکارد فوق العاده زیاد است و همچنین ماشین آلات راهسازی و کشاورزی توصیه می شود.

Ariso SAE 15W-40 API CK-4
روغن موتور دیزلی سخت کار تمام سینتتیک

این روغن دیزلی پیشرفته با استفاده از روغن های پایه سینتتیک و افزودنی های مدرن جهت جلوگیری از سایش، مانده های کربنی و شکست مولکولی طراحی شده است. این روغن باتوجه به فرمولاسیون منحصر بفرد آن برای انواع کاربردهای جاده ای، موتورهای دیزلی پرقدرت که در آنها فشار و دمای کارکارد فوق العاده زیاد است و همچنین ماشین آلات راهسازی و کشاورزی توصیه می شود.

Ariso SAE 10W-30 API CJ-4
روغن موتور دیزلی سخت کار تمام سینتتیک

روغن موتور دیزلی سخت­کار Ariso SAE 10W-30 API CJ-4 با تمرکز بر کاهش سایش، مانده های کربنی و شکست مولکولی با استفاده از روغن های پایه هیدروتریت شده تمام سینتتیک و مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. این روغن موتور نه تنها بر کاهش سوخت تاثیر مستقیم دارد و استارت در هوای سرد را بسیار بهبود می بخشد، بلکه نقش بسزایی در کاهش گازهای مضر خروجی از اگزوز دارد. این روغن می تواند در موتورهای مدرن که سیستم EGR و تصفیه دیزل جهت کنترل آلایندگی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

Ariso SAE 10W-40 API CJ-4
روغن موتور دیزلی سخت کار تمام سینتتیک

روغن موتور دیزلی سخت­کار Ariso SAE 10W-40 API CJ-4 با تمرکز بر کاهش سایش، مانده های کربنی و شکست مولکولی با استفاده از روغن های پایه هیدروتریت شده تمام سینتتیک و مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. این روغن موتور نه تنها بر کاهش سوخت تاثیر مستقیم دارد و استارت در هوای سرد را بسیار بهبود می بخشد، بلکه نقش بسزایی در کاهش گازهای مضر خروجی از اگزوز دارد. این روغن می تواند در موتورهای مدرن که سیستم EGR و تصفیه دیزل جهت کنترل آلایندگی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

Ariso SAE 15W-40 API CJ-4
روغن موتور دیزلی سخت کار تمام سینتتیک

روغن موتور دیزلی سخت­کار Ariso SAE 15W-40 API CJ-4 با تمرکز بر کاهش سایش، مانده های کربنی و شکست مولکولی با استفاده از روغن های پایه هیدروتریت شده تمام سینتتیک و مواد افزودنی پیشرفته تولید شده است. این روغن موتور نه تنها بر کاهش سوخت تاثیر مستقیم دارد و استارت در هوای سرد را بسیار بهبود می بخشد، بلکه نقش بسزایی در کاهش گازهای مضر خروجی از اگزوز دارد. این روغن می تواند در موتورهای مدرن که سیستم EGR و تصفیه دیزل جهت کنترل آلایندگی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

Ariso SAE 10W-40 EIII
روغن موتور دیزلی تمام سینتتیک

روغن های موتور سینولکس آریسو 10W-40 EIII روغن های دیزلی نیمه سینتتیک هستند که نه تنها پایداری فشار روغن را تضمین می کنند، بلکه در آن از افزودنی هایی استفاده شده است که تاثیرات منفی گوگرد زیاد موجود در گازوئیل ایران را بر موتور خنثی می نماید. سینولکس آریسو 10W-40 EIII جهت استفاده در دامنه وسیعی از موتورهای دیزلی و بنزینی مدرن منطبق با استاندارد Euro3 طراحی شده و تضمین سلامت کارکرد موتور تحت درجه حرارت و فشار بسیار بالای پیستون خط مشی طراحی آن بوده است.

Ariso SAE 10W-30 API CI-4
روغن موتور دیزلی تمام سینتتیک

سینولکس آریسو 10W-30 API CI-4 روغن دیزلی تمام سینتتیک است که برای کارکرد در دمای پایین و موتورهای دیزلی یورو 6 که تکنولوژی LOW SAPS توصیه شده است، فرموله شده است. تکنولوژی بسیار بالای سینولکس آریسو 10W-30 API CI-4 پایداری فشار روغن، افزایش طول عمر موتور و محافظت در برابر رسوب و خوردگی را اطمینان می دهد.

Ariso SAE 10W-40 API CI-4
روغن موتور دیزلی نیمه سینتتیک

سینولکس آریسو 10W-40 CI-4  روغن دیزلی نیمه سینتتیک است که برای موتورهای دیزلی سنگین بویژه مواردی که روغن با تکنولوژی LOW SAPS توصیه شده است، طراحی شده است. سینولکس آریسو 10W-40 CI-4  پایداری فشار روغن، محافظت در برابر رسوب و خوردگی، افزایش طول عمر موتور و تضمین سلامت کارکرد موتور تحت درجه حرارت و فشار بسیار بالای پیستون را در مدرن ترین موتورهای دیزلی سنگین آمریکایی، اروپایی و آسیایی اطمینان می دهد.

Ariso SAE 15W-40 API CI-4
روغن موتور دیزلی نیمه سینتتیک

سینولکس آریسو 15W-40 CI-4/SL روغن دیزلی نیمه سینتتیک است که علاوه بر دارا بودن فرمولاسیون نیمه سینتتیک جهت حفظ فشار روغن، در آن از افزودنی هایی استفاده شده است که تاثیرات منفی گوگرد زیاد موجود در گازوئیل ایران را بر موتور خنثی می نماید. سینولکس آریسو 15W-40 CI-4/SL جهت موتورهای دیزلی مدرن طراحی شده و تضمین سلامت کارکرد موتور تحت درجه حرارت و فشار بسیار بالای پیستون خط مشی طراحی آن بوده است.

Ariso SAE 15W-40 API CH-4
روغن موتور دیزلی نیمه سینتتیک

روغن های موتور سینولکس آریسو 4-CH 50-15W روغن موتور دیزلی مناسب آب و هوای مناطق گرمسیر هستند که نه تنها پایداری فشار روغن را تضمین می کنند، بلکه در آن از افزودنی هایی استفاده شده است که تاثیرات منفی گوگرد زیاد موجود در گازوئیل ایران را بر موتور خنثی می نماید. روغن موتور سینولکس آریسو 4-CH 50-20W جهت موتورهای دیزلی مدرن طراحی شده و تضمین سلامت کارکرد موتور تحت درجه حرارت و فشار بسیار بالای پیستون خط مشی طراحی آن بوده است.

Ariso SAE 20W-50 API CH-4
روغن موتور دیزلی نیمه سینتتیک

روغن های موتور سینولکس آریسو 20W-50 CH-4 روغن موتور دیزلی جهت استفاده در آب و هوای مناطق گرمسیر است که نه تنها فشار روغن ثابت را تضمین می کند، بلکه در آن از افزودنی هایی استفاده شده است که تاثیرات منفی گوگرد زیاد موجود در سوخت را بر موتور خنثی می نماید. سینولکس آریسو 20W-50 CH-4 جهت موتورهای دیزلی مدرن طراحی شده و تضمین سلامت کارکرد موتور تحت درجه حرارت و فشار بسیار بالای پیستون خط مشی طراحی آن بوده است.

Ariso SAE 50 API CD
روغن موتور دیزلی پایه نفتی

سینولکس آریسو SAE 50 API CD روغن دیزلی تک درجه ای قدرتمند ما جهت آب و هوای مناطق گرمسیر است که نه تنها فشار روغن ثابت را تضمین می کند، بلکه در آن از افزودنی هایی استفاده شده است که تاثیرات منفی گوگرد زیاد موجود در گازوئیل ایران را بر موتور خنثی می نماید. سینولکس آریسو SAE 50 API CD جهت موتورهای دیزلی تکنولوژی قدیم طراحی شده و تضمین سلامت کارکرد موتور تحت شرایط سخت حرارت و فشار بسیار بالای پیستون خط مشی طراحی آن بوده است.

SYNOLEX Ariso 15W-40 CF-4
روغن موتور دیزلی نیمه سینتتیک

سینولکس آریسو 15W-40 CF-4/CF روغن دیزلی نیمه سینتتیک است که علاوه بر دارا بودن فرمولاسیون نیمه سینتتیک جهت حفظ فشار روغن، در آن از افزودنی هایی استفاده شده است که تاثیرات منفی گوگرد زیاد موجود در گازوئیل ایران را بر موتور خنثی می نماید. سینولکس آریسو 15W-40 CF-4/CF جهت موتورهای دیزلی مدرن طراحی شده تا از ایجاد خوردگی، سایش و تشکیل لجن در موتور جلوگیری نماید.

SYNOLEX Ariso 20W-50 CF-4
روغن موتور دیزلی نیمه سینتتیک

سینولکس آریسو 20W-50 CF-4/CF روغن دیزلی نیمه سینتتیک است که علاوه بر دارا بودن فرمولاسیون نیمه سینتتیک جهت حفظ فشار روغن، در آن از افزودنی هایی استفاده شده است که تاثیرات منفی گوگرد زیاد موجود در گازوئیل ایران را بر موتور خنثی می نماید. سینولکس آریسو 20W-50 CF-4/CF جهت موتورهای دیزلی مدرن طراحی شده تا از ایجاد خوردگی، سایش و تشکیل لجن در موتور جلوگیری نماید.
سبد خرید