Synolex Thermeh ISO 22
روغن انتقال حرارت پایه نفتی

روغن های سینولکس ترمه با استفاده از روغن های پایه مرغوب جهت عملیات انتقال حرارت طراحی شده اند و ویژگی های آنها تحمل دامنه دمایی وسیعی است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نمی دهد. سینولکس ترمه در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است. قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن سینولکس فلاشکس شستشو دهید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.

Synolex Thermeh ISO 32
روغن انتقال حرارت پایه نفتی

روغن های سینولکس ترمه با استفاده از روغن های پایه مرغوب جهت عملیات انتقال حرارت طراحی شده اند و ویژگی های آنها تحمل دامنه دمایی وسیعی است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نمی دهد. سینولکس ترمه در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است. قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن سینولکس فلاشکس شستشو دهید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.

Synolex Thermeh RL ISO 22
روغن انتقال حرارت نیمه سینتتیک

روغن های سینولکس ترمه RL با ترکیب روغن های پایه نفتی و سینتتیک مرغوب جهت عملیات انتقال حرارت در دماهای بالا طراحی شده اند و ویژگی های آنها تحمل دامنه دمایی وسیعی است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نمی دهد. سینولکس ترمه RL در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است. قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن سینولکس فلاشکس شستشو دهید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.

Synolex Thermeh RL ISO 32
روغن انتقال حرارت نیمه سینتتیک

روغن های سینولکس ترمه RL با ترکیب روغن های پایه نفتی و سینتتیک مرغوب جهت عملیات انتقال حرارت در دماهای بالا طراحی شده اند و ویژگی های آنها تحمل دامنه دمایی وسیعی است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نمی دهد. سینولکس ترمه RL در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است. قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن سینولکس فلاشکس شستشو دهید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.

Synolex Thermeh RL ISO 46
روغن انتقال حرارت نیمه سینتتیک

روغن های سینولکس ترمه RL با ترکیب روغن های پایه نفتی و سینتتیک مرغوب جهت عملیات انتقال حرارت در دماهای بالا طراحی شده اند و ویژگی های آنها تحمل دامنه دمایی وسیعی است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نمی دهد. سینولکس ترمه RL در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است. قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن سینولکس فلاشکس شستشو دهید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.

Synolex Thermeh D4 ISO 22
روغن انتقال حرارت تمام سینتتیک

روغن سینولکس ترمه D4 با استفاده از روغن های پایه مرغوب جهت عملیات انتقال حرارت سیستم های حساس طراحی شده و ویژگی آن تحمل دمای بسیار بالا تا 345 درجه سانتیگراد است که در آن روغن ویژگی های فیزیکی شیمیایی خود را از دست نمی دهد. سینولکس ترمه  D4در برابر تشکیل رسوبات، خوردگی، زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است. قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن سینولکس فلاشکس شستشو دهید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند.
سبد خرید