عوامل زیر بر روی میزان مصرف سوخت موثر می باشند:

• نوع، مدل و سال ساخت موتور و خودرو
• شرایط کار خودرو و موتور آن
• تنظیم موتور
• کیفیت مکانیکی موتور به ویژه سیستم سوخت رسانی، انژکتورها و نیز وضیعت برق آن
• کیفیت فیلترهای هوا و روغن
• تنظیم باد لاستیک ها
• نوع و سبک رانندگی (گاز و ترمز پی در پی افزایش مصرف سوخت را بدنبال دارد)
• زمانیکه با سرعت زیاد یا اتومبیل سنگین (وزن داخل کابین زیاد باشد) رانندگی کنید یا به دفعات زیاد، سرعت کاهش و افزایش یابد، مصرف سوخت افزایش می یابد.
• میزان درجا کارکردن خودرو ( در ترافیک های سنگین ) نیز بر مصرف سوخت موثر است.

• کیفیت روغن موتور: استفاده از روغن موتور با ویسکوزیته و فرمولاسیون مناسب.
• استفاده از روغن های پایه ویژه با کیفیت بالا و مواد افزمودنی کاهش دهنده اصطکاک و ضدسایش از عوامل موثر بر مصرف سوخت هستند. لذا در انتخاب روغن موتور مناسب دقت نمایید.

لذت صدای موتور را با سینولکس تجربه کنید.